*prowadzone są prace nad treścią nowego Statutu, którego przyjęcie planuje się na czas kadencji 2011-2013

 

STATUT

 

UCZNIOWSKIEGO  KLUBU  SPORTOWEGO

 

,, RYTER’’

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

Nazwa,teren działania,siedziba i charakter prawny

 

§ 1.

 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Ryter’’ zwany dalej ,,Klubem’’,jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Rytrze,rodziców uczniów,nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2.

 

 1. Terenem działania Klubu jest miejscowość Rytro.
 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Rytrze.

 

§ 3.

 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

 

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej,ustawą- ,,Prawo o stowarzyszeniach’’,Ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

 

§ 5.

 

Klub używa pieczęci,godła,flagi,barw,odznak, i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ 2

 

 

Cel i środki działania   

 

§ 6.

 

 

Celem Klubu jest:

 

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,gier i zabaw dostosowanych do wieku,stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podst. i Gimnazjum w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej w sekcjach:
  • Narciarstwo biegowe
  • Piłka nożna
  • Piłka siatkowa
  • Koszykówka
  • Lekkoatletyka
  • Biegi na orientację
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

§ 7.

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,Radą Szkoły Podst. i Gimn.Klubami sportowymi,władzami samorządowymi i sportowymi.

 

§ 8.

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

ROZDZIAŁ  3

 

§ 9.

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.      Zwyczajnych

2.      Wspierających

3.      Honorowych

 

§ 10.

 

1.      Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, rodzice i nauczyciele,którzy złożą pisemną deklarację ,zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2.      Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§ 11.

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 

1.      Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,z ograniczeniami określonymi w Art.3 Ust.2 i 3 Ustawy - ,,Prawo o stowarzyszeniach’’.

2.      Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3.      Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4.      Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

5.      Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

6.      Uczeń nie należący do UKS nie może reprezentować barw UKS na zawodach i brać udział w obozach i zgrupowaniach UKS.

 

§ 12.

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne,które popierają cele Klubu,zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

 

§ 13.

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14.

 

Do obowiązków członków Klubu należy:

 

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu i Uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Uczniowie Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i  Szkół Ponadgimnazjalnych  zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.
 6. Członkowie UKS zobowiązani są przepracować dwa dni społecznie na rzecz szkoły.

 

§ 15.

 

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:

a)      umyślnego naruszenia postanowień Statutu,

b)      niebrania udziału w działalności statutowej Klubu  oraz niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

c)      działania na szkodę Klubu,

d)      rozwiązania się Klubu.

 

ROZDZIAŁ  4

 

Władze Klubu

 

§ 16.

 

1.      Władzami Klubu są:

a)      Walne zebranie Klubu,

b)      Zarząd,

c)      Komisja rewizyjna.

2.      Kadencja Władz trwa 2 lata.Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3.      Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykle większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 17.

 

1.      Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

 

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)      na wniosek 1/3 ogółu członków.

2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

 

§ 18.

 

 

1.      Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 

a)      uchwalanie programów sportowej organizacyjnej i finansowej działalności Klubu

b)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu  i Komisji Rewizyjnej,

c)      uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)      podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

f)        ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

g)      rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2.      Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania,a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych,o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3.      W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 19.

 

 

 

1.      Zarząd Klubu składa się z 8 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu,którzy spośród siebie wybierają Prezesa,Sekretarza i Skarbnika.

2.      Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby,nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 miesiące.

3.      Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu,w tym Prezesa , Sekretarza,Skarbnika.

4.      W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują

      Prezesowi działającemu wspólnie z sekretarzem.

 

§ 20

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu,a w szczególności:

 

1.      Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.      Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.

3.      Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.

4.      Powoływanie i rozwiązywanie Komisji problemowych.

5.      Przyjmowanie i skreślanie członków.

6.      Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.      Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 21.

 

1.      Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu,jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków,działa niezgodnie ze stanem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.      Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 22.

 

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

3.      Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.      Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5.      Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)      Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b)      Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c)      Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)      Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał,postanowień i przedsięwzięć Zarzadu,jeżeli Komisja dojdzie do wniosku,że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e)      Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

                                                  § 23.

 

1.      Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu,jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków,działa niezgodnie ze Statutem,bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Komisji Rewizyjnej podejmuje się większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.      Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

§ 24.

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo do powołania nowych członków spośród członków Klubu.Liczba osób powołanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ  5

 

Wyróżnienia i kary.

 

§ 25.

 

1.      Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.      Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród  określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

§ 26.

 

 

1.      W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:

a)      Upomnienia

b)      Nagany

c)      Zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy

d)      Wykluczenia

 

2.      Od uchwały Zarządu o ukaraniu  członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3.      Uchwała Walnego zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ  6

 

Majątek i fundusze klubu.

1.      Na majątek Klubu składają się nieruchomości,ruchomości oraz fundusze Klubu.

2.      Na fundusze Klubu składają się:

a)      Składki członkowskie,

b)      Darowizny i zapisy,dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

c)      Dotacje na zadania zlecone przez Samorząd Terytorialny,

d)      Dochody z majątku,

e)      Dochody z działalności gospodarczej,

f)        Inne wpływy.

 

§ 28.

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy 2 osób spośród następujących Prezesa,Sekretarza,Skarbnika.

 

ROZDZIAŁ  7

 

Zmiana Statutu i rozwiązania się Klubu.

 

§ 29.

 

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30.

 

Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy "RYTER" w Rytrze

33-343 Rytro 8    http://www.uksryter.pl   mail: uksryter@rytro.pl      Copyright  © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie materiałów i zdjęć zamieszczonych na stronie jest zabronione!

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)